Mae rhan tri o’n taith o amgylch yr 360 Eryri yn canolbwyntio ar ardal hardd a llawn bwrlwm Llanberis. Wedi’i leoli ar droed Yr Wyddfa – mae gan Lanberis rhestr ddiddiwedd o weithgareddau i’r teulu fwynhau. Yn ystod ein hymweliad yn y lleoliad syfrdanol hwn, fe ymwelon ni â Rheilffordd Llyn Llanberis a’r Amgueddfa Llechi Cenedlaethol, yn ogystal â chymryd seibiant wrth fwynhau’r olygfa ger Llyn Padarn; un o lynnoedd naturiol mwyaf Cymru.

RHEILFFORDD LLYN LLANBERIS

  • Cyfnod – 1 ½ awr
  • Sut i’w gyrraedd – A55: Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llanberis, yna arwyddion ar gyfer Rheilffordd Llyn Llanberis (gyferbyn â Rheilffordd yr Wyddfa) yn y dref.
  • Gwefan – lake-railway.co.uk

Fe gyrhaeddon ni Llanberis ar fore hyfryd o Awst a pharcio yn y maes parcio mawr ddim ond tafliad carreg o orsaf Reilffordd Llyn Llanberis.

Roedd y broses gwirio ar y safle yn hynod effeithiol ac yn ein galluogi i gadw pellter cymdeithasol wrth i ni gyrraedd ein cerbyd unigol yn barod am daith 2 filltir ar hyd Llyn Padarn.

Gyda dau o blant llawn cyffro, aeth y trên yn ôl arno’i hun i godi cwsmeriaid yn ganol y dref, cyn mynd ymlaen ar hyd glannau’r llyn. Sicrhewch fod eich camera / ffôn wrth law ar gyfer y foment hon; does dim eiliad ar y daith nad oes ganddo olygfa syfrdanol. Ar ddiwrnod clir fel caeom ni, gallem weld copa’r Wyddfa, Crib Goch, Moel Eilio, a thref fach ryfeddol Llanberis yn cysgodi islaw.

Gan gymryd oddeutu awr a hanner, mae’r siwrnai ar y trên yn troi yn ôl arni’i hun ym mhen pellaf y llyn, ac yn caniatáu seibiant 5 munud cyn mynd yn ôl i Gilfach Ddu (y brif orsaf).

Anturiaethau Amgylch y Llyn

Gan gynnau’r trên, aethom am goffi hyfryd cyn crwydro draw i Chwarel Vivian wedi ei sefydlu gerllaw i wylio anturiaethau di-ri! Mae’r chwarel enwog hon yn gartref i ganolfan ddeifio sgwba a dringo creigiau.

Wedi hynny, fe benderfynon ni fynd yn ein blaenau trwy Barc Gwledig Padarn. Gan gychwyn yn y morlyn cyfagos, aeth y daith â ni i fyny amgueddfa Ysbyty’r Chwarel a thrwy’r goedwig sy’n ei ffinio, cyn dychwelyd yn ôl i orsaf Rheilffordd Llyn Llanberis a’r maes parcio. Dyma gyfle gwych arall i fachu lluniau o’r olygfa.

Roedd hi nawr yn amser gweithgaredd rhif dau…

AMGUEDDFA LLECHI CENEDLAETHOL

  • Cyfnod – 2 awr
  • Sut i’w gyrraedd – fel Rheilffordd Llyn Llanberis a nodi’r uchod – mae’r ddau atyniad yn rhannu’r un maes parcio talu ac arddangos.
  • Gwefan – Museum.wales/slate

Wedi ei leoli eiliadau yn unig o Reilffordd Llyn Llanberis, weler yr Amgueddfa Llechi Cenedlaethol.

Adeiladwyd yr hen weithdai chwarel llechi Dinorwig ym 1870, mae’r rhain nawr yn gartref i’r amgueddfa. Drwy ddilyn y daith ddiddorol a rhyngweithiol trwy’r amgueddfa dysgon ni am hanesion chwareli llechi Llanberis (a Gogledd Orllewin Cymru gyfan),

Mae yna lawer i’w ddysgu a darganfod yma ond wrth lwc, mae’r cyfan wedi’i rannu i wahanol adrannau sy’n ei wneud yn hawdd i’w ddilyn. Mae ardal gyntaf yr amgueddfa wedi’i lleoli o fewn ardal y cwrt agored lle mae’r cerbydau llechi a’r craeniau bellach yn cael eu cadw. Yn yr ardal hon, cafodd y plant gyfle i ddarganfod peiriannau enfawr yn ogystal â’r ardaloedd arddangos dan do ble weler gwir raddfa’r gwaith chwarela yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â chost bersonol y chwarelwyr a oedd yn gweithio yno.

Hanner ffordd o amgylch y daith, cawsom egwyl yn nhaffi’r yr amgueddfa. Mae caffi’r amgueddfa a’r ardal chwarae awyr agored yn lle gwych i’r plant, wrth i ni fwynhau rhywbeth bach i’w fwyta. Mae’r caffi yn cynnig detholiad o frechdanau a bwyd poeth, yn ogystal â chacennau hyfryd iawn. Cafodd y bechgyn ginio llawn plant a chawsom frechdanau, ac yna coffi a chacen. Ar ôl cinio roedd gan y bechgyn fwy o egni i losgi felly aethon ni i’r man chwarae diogel braf ar y safle i redeg o gwmpas.

Ar ôl hwyl yn y parc, roedd hi’n amser parhau â’r daith o amgylch yr amgueddfa.

Yn anffodus ar gyfer ein hymweliad, caewyd yr arddangosfa olwyn ddŵr trawiadol oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Hon yr olwyn ddŵr fwyaf sy’n gweithio yn y DU, mae hon yn rhan wych o’r profiad felly gobeithio y bydd yn ôl ar agor yn fuan.

Yn ôl yn y gweithdai, mae’r sylw i fanylion wrth adfer yr ardaloedd hyn yn drawiadol iawn a thua hanner ffordd trwy’r adran hon fe wnaethom stopio i wylio prentis ‘Iron Monger’ yn gweithio ar ei grefft. Roedd yn ddiddorol iawn gwylio rhywun a oedd yn amlwg yn caru ei swydd yn siarad am y prosesau dan sylw a sut yr oedd yn berthnasol i chwarela llechi (a heddiw).

Gan fynd yn ôl at yr allanfa, ni allai ein dau fachgen wrthsefyll mynd yn ôl am un olwg olaf ar y trenau a’r peiriannau awyr agored.

Cyn mynd adref…

Ni allem adael lleoliad mor brydferth, ar ddiwrnod mor berffaith cyn mynd yn ôl i’r llyn i gael trochi cyflym! Neidiodd y plant i mewn i’w siwtiau gwlyb ac ymuno â’r nifer o gaiacau, pydlwyr preswyl a nofwyr am ychydig cyn mynd yn ôl i’r car a gwneud ein ffordd adref. Am ddiwrnod gwych arall allan ar yr 360 Eryri!

Am brisiau pob atyniad a chost cinio gweler eu gwefannau unigol:

Plan My Trip
0 mi1 day
Add Day

Add your starting location and press 'Search'

Day 1